astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONDownloadAstro foto pre zaèiatoèníkov
Pridané : 17.11.2009 -- Veľkosť : 4,1Mb
Prednáška o postupe spracovaní videa v programe RegiStax a tvorba fotografii.
Zaèiatky s pozorovaním III
Pridané : 31.08.2009 -- Veľkosť : 13,2 Mb
Tretí diel mojej trilógie prednášok Zaèiatky s pozorovaním. Tento diel je zameraný na pozorovanie planét, Mesiaca a Slnka poèas dòa.V druhej èasti prednášky rozoberám najznámejšie halové javy.
Zaèiatky s pozorovaním II
Pridané : 17.05.2009 -- Veľkosť : 2,9Mb
Druhý diel mojej prednášky Zaèiatky s pozorovaním. Tentokrát je to zamerané na hlavný pozorovaci pristroj a to ïalekoh¾ad a jeho súèasti ako napr montáže, okuláre. Èoskoro bude aj tretí diel.
Vznik Slneènej sústavy
Pridané : 15.03.2009 -- Veľkosť : 1,94Mb
Prezentácia zameraná na vznik našej slneènej sústavy ktorú som odprednášal na jednom z naších krúžkov na hvezdárni.
Atlas oblohy 7mag
Pridané : 08.03.2009 -- Veľkosť : 4,71 Mb
Mapy oblohy s hviezdami do 7mag, s vyznaèenými Messierovími ako aj jasnejšími NGC objektami...
SOÈ - Ako zaèa s pozorovaniami
Pridané : 04.03.2009 -- Veľkosť : 112kb
Moja SOÈ-ka ktorú som robil. Je to práca urèená tým ktorý by chceli zaèa s pozorovaniami oblohy. Robil som to pod¾a prezentácie Zaèiatky s pozorovaniami ktorú som odprednášal v Novembri na hvezdárni v Partizánskom.
Mapy oblohy
Pridané : 11.11.2008 -- Veľkosť : 4,5MB
Mapy pre pozorovate¾ov noènej oblohy
Zaèiatky s pozorovním
Pridané : 11.11.2008 -- Veľkosť : 12,9Mb
Moja prezentácia urèena tým ktorý chcu zaèa pozorova noènú oblohu.


rokastro