astro

Posledné pozorovanie:


Počitadlo návštev


Partneri


imgbanner

CURRENT MOONISS a Deep sky


Dátum02.06.2008
MiestoDiviacka Nová Ves
PozorovateliaMichal Lachký
TechnikaNewton 256/1170 + 32 a 10 mm okulár
Trvanie70 min
PodmienkyII-III
Družice5
Meteory4

MessierM13, M57, M92, M94, M63, M109, M101, M65, M66, M51, M106, M5,
NGCNGC 3953, NGC 4102, NGC 4096, NGC 4490, NGC 4485
OstatnéMizar, Albireo a Polárka, ISS


Celý deò bolo krásne bezoblaèné poèasie tamer bez žiadneho oparu. Veèer tesne pred zotmením som vytiahol ïalekoh¾ad na záhradu a po asi hodinke temperovania som sa šiel pozrie na prelietajúcu ISS ktorá prelietala v èase 22:22:06 s jasnosou -2,0. lenže ISS bola znaène jasnejšia pretože jej žiaru zväèšuje v tom èase už èerstvo pripojený raketoplán Discovery ktorý podla predpovede mal ma jas -1,0 mag. Takmer celý priebeh som pozoroval cez môj Newton pri zväèšení 36x a zorné pole 1,5 stupòa. Na ISS bolo pekne vidie solárne panely a ešte jeden výènelok na ktorého konci si myslím že bol raketoplán ale nie som si 100% istý. Jak sa ISS presúvala smerom na východ zaèala postupne zmenšova svoju jasnos až napokon zèervenala (vstúpila do tieòa Zeme) a pohasla na cca 7 - 8 mag (hrubý odhad). Potom som chví¾u poèkal pretože eše nebola úplna tma a po cca 20 tich minútach som zaèal najjasnejšími objektmi na oblohe. Ako prvý šiel Saturn ktorý bol doslova otrasný. Atmosféra plávala takže som ho pozoroval bez detailov. Popri Saturnu boli pozorovate¾né 3 jeho mesiaèiky Titán Rhea a Iapetus. M51: opä krásna Vírova galaxia u ktorej sa mi podarilo pozorova jej špirálové ramená, ktoré sa tiahnú od jej jadra. M63: je špirálová galaxia s prieèkou v súhvezdi Po¾ovných psoch o jasnosti 8,6 mag. Ja som ju pozoroval ako oválny hmlistý útvar so zjasnením k jej jadru. M13: Známa gu¾ová hviezdokopa v súhvezdí Herkulesa bola nádherná hlavne pri 117x keï sa ukázala jej štruktúra hviezd.


Kresby z pozorovania

kresba

rokastro